Rejestracja

If you already have an account with us, please use the login panel below to access your account.

Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
 1. #1
  ____†____
  Dołączył
  Feb 2007
  Przegląda
  UK
  Posty
  1,999

  Domyślnie Lista komend w CMD

  A


  Append - Pozwala programom otwierać pliki danych w określonych katalogach tak jak w bieżącym katalogu.
  Arp - Wyświetla lub modyfikuje tabelę translacji adresów IP do adresów fizycznych używanych przez protokół rozróżniania adresów (ARP).
  Assoc - Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.
  Asr_fmt - Automatyczne odzyskiwanie systemu.
  Asr_ldm - manager dysków logiczny
  AT - Polecenia i programy usługi planowania poleceń AT do uruchomienia na komputerze o określonej godzinie i dacie. Usługa Harmonogram musi być uruchomiona, aby używać poleceń AT.
  Atmadm - Statystyki Menedżera wywołań ATM systemu Windows.
  Attrib - Wyświetla lub zmienia atrybuty plików.
  Auditusr - ustawia zasady inspekcji dla poszczególnych użytkowników.

  B

  Bootcfg - Konfigurowanie, ustawień pliku BOOT.INI
  Break - Przerwanie w systemie DOS. Brak efektu w windowsie XP.

  C

  Cacls -Słyzu do modyfikacji, listy kontroli dostępu plików.
  Calc - Kalkulator. (WIN)
  Call - Wywołuje jeden program wsadowy z innego.
  Cd - Change Directory Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.
  Charmap - Tablica znaków.(WIN)
  Chcp - Sprawdza/ustawia numer aktywnej strony kodowej.
  Chdir - Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.
  Chkdks - Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie.
  Chkntfs - Wyświetla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku podczas rozruchu.
  Cipher - Wyświetla lub zmienia szyfrowanie katalogów [plików] w partycjach NTFS.
  Cleanmgr - Oczyszczanie dysku. (WIN)
  Cliconfg - Narzędzie sieciowe klienta servera SQL. (WIN) // ISS
  Clipbrd - Podgląd wieloschowka.
  Cls - Czyści ekran.
  Cmd - Uruchamia nowa konsole.
  Cmstp - Instalator Profilu Managera połączeń.
  Color - Ustawienia koloru konsoli.
  Command - Windosowki dos.
  Comp - Porównuje zawartość dwóch plików bądź zestawu plików.
  Compact - Wyświetla informacje o kompresji i umożliwia jej zmianę na partycjach NTFS.
  Control - Panel Sterowania (WIN)
  Convert - Konwertuje wolumin z FAT na NTFS.
  Convlog - Microsoftowski - Konwerter dzienników internetowych.
  Copy - Kopiuje plik.
  CScript - Host skryptów systemu Windows.


  D

  Date - Ustawienie bądź wyświetlenie daty.
  Dcomcnfg - Microsoft Managment Console (WIN)
  Debug - program testujący i edytujący narzędzia.
  Defrag - Defragmentacja dysku.
  Del - Usuwa pliki.
  Diantz - Aplikacja do kompresowania.
  Dir - Wyświetla listę katalogów i plików znajdujących się w danym folderze
  Diskcomp - Porównuje zawartość dwóch dyskietek.
  Dickcopy - Kopiuje dyskietkę, na druga dyskietkę.
  DiskPart - Program do zarządzania dyskami, partycjami.
  Doskey - Edytuje wiersze polecenia, ponownie wywołuje polecenia systemu Windows XP i tworzy makra.
  Driverquery - Wyświetlenie listy zainstalowanych sterowników urządzeń.
  Dxdiag - Diagnostyka DirectX.

  E  Edlin - Wierszowy edytor tekstu.
  Echo - Wyświetla komunikaty lub włącza i wyłącza wyświetlanie poleceń.
  Endlocal - Sprawia, że zmiany środowiska w pliku wsadowym nie będą lokalne.
  Erase - Usuwa pliki lub foldery.
  Eventcreate - Tworzenie niestandardowego identyfikatora i komunikatu w okreslonym dzienniku zdarzeń. Admin+
  Eventtriggers - Konfigurowanie i wyświetlenie "wyzwalaczy zdarzeń" na systemie lokalnym i zdalnym. Admin+
  Exit - Zamyka cmd.exe lub skrypt wsadowy.
  Expand - Dekompresuje jeden lub więcej plików.


  F


  Fc - Porównuje parę lub zestaw plików i prezentuje różnice między nimi.
  Find - Szuka ciągu znaków w pliku lub plikach.
  Findstr - Szuka ciągu znaków w plikach.
  For - Wykonuje dane polecenie dla wszystkich plików/zmiennych ze zibioru plikow, programie wsadowym.
  Format - Formatuje dysk.
  Fsutil - zawansowane działania na systemach plików. (wiele podpoleceń)
  FTP - przesyłanie plików do i z komputera na którym jest uruchomiony server ftp.
  Ftype - Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia typy plików używanych w skojarzeniach.


  G

  Getmac - Wyświetlenie adresu/ów MAC. Admin+
  Goto - Kieruje program cmd.exe do oznaczonego etykietą wiersza w programie wsadowym.
  Graphics - Program umożliwiający druk grafik.
  Gpresult - Wyświetlenie zestawu zasad RSoP dla danego użytkownika oraz systemu.
  GPUdate - Odświeżanie zasad grupy systemu operacyjnego Wndows.
  Graftabl - Umożliwia wyświetlenie rozszerzonego zestawu znaków w trybie graficznym systemu Wondows.


  H


  Help - Podaje informacje o danym poleceniu to samo co "polecenie" /?.
  Hostname - Pokazuje nazwę hosta.

  I


  IF - polecenie wykonujące przetwarzanie warunkowe w programach wsadowych.
  Iisreset - Zarządzanie usługami internetowymi (restart,start,stop). IIS+
  Ipconfig - Pokazuje informacje o numerach IP (ipconfig /all).
  Ipxroute - Program do sterowania routingiem źródłowym i IPX.


  K

  Kb16 - Konfigurator klawiatury aby spełniała wymagania konkretnego języka.


  L

  Label - Edycja etykiety woluminu dysku.
  Lodctr - Aktualizuje nazwy liczników Monitora wydajności i teksty objaśniające dla liczników rozszerzalnych.
  Logman - Zarządzanie usługą dziennika zdarzeń i alertów, tworzenie dziennika sesji.
  Lpq - Wyświetla stan zdalnej kolejki LPD. (drukarki).
  Lpr - Wysyła zadanie drukowania do drukarki sieciowej.

  M

  Mkdir - Tworzenie katalogu.
  Mmc - Microsoft Mamagment OCnsole (Win).
  Mode - Konfiguracja urządzeń systemowych.
  More - Prezentuje dane po jednej stronie/ekranie naraz.
  Mountvol - Robi, usuwa lub wyświetla listę punktów instalacji partycji.
  Move - Przenosi pliki i zmienia nazwy plików i katalogów.
  Msiexec - Instalator windows.


  N

  Nbtstat - Wyświetlenie statystyk protokołu oraz bieżących połączeń TCP/IP używając NBT (NetBIOS przez TCP/IP).
  Net - Polecenia usług sieciowych.
  Netsh - Lokalne lub zdalne wyświetlenie bądź konfiguracja sieci, działającej na komputerze.
  Netstat - statystyka protokołu oraz połączenia TCP/IP.
  Notepad - Uruchominie notatnika windows.
  Nslookup - Wyświetlenie informacji do diagnozowania infrastruktury systemu DNS.
  Ntsd - jest to pomoc dla programistów. Nie powinno się tego używać bez odpowieniej wiedzy.

  O

  Openfile - Wyświetlenie lub rozłączenie plików i folderów otwartych w systemie. admin+

  P

  Path - Ustawianie bądź wyświetlanie ścieżki dla plików wykonywalnych.
  Pathping - Wyświetlenie stopnia utraty pakietów na określonym routerze lub łaczu. Pomocne przy wyszukiwaniu wadliwych łączy w sieci.
  Pause - Zawiesza działanie pliku wsadowego, raportując to komunikatem.
  Pentnt - Wykrywanie błędu dzielenia zmiennoprzecinkowego.
  Perfmon - Monitoring wydajności komputera (WIN).
  Ping - Sprawdzanie łączności ze zdalnym serverem.
  Popd - Zmienia bieżący katalog na katalog znajdujący się w poleceniu PUSHD.
  Powercfg - Wyświetla informacje oraz pozwala na konfigurowanie zasilanie systemu. Admin+
  Print - Drukowanie pliku tekstowego.
  Prompt - Zmienia tekst zgłoszenia (monit) programu cmd.exe.
  PushD - Zachowuję nazwę bieżącego katalogu używaną przez polecenie POPD przed zmianą danego katalogu na określony katalog.


  R


  Rasdial - Automatyzacja procesu połączenia usługi Klient Microsoft. Wyswietla aktualne połączenia.
  Rcp - Kopiowanie plików do i z komputera na którym jest uruchomiona usługa RCP.
  Recover - Narzędzie do odzyskiwania informacji z uszkodzonego dysku.
  Reg - Umożliwia działanie na rejestrze systemu windows.
  Regsvr32 - Rejestrator plików .dll w postaci składników poleceń do rejestru.
  Relog - Służy do stworzenia nowych dzienników wydajności z istniejących już dzienników, zmieniając częstotliwość próbkowania i format zapisu dziennika.
  Rem - Komentarz w plikach wsadowych.
  Rename - Zmiana nazwy pliku.
  Replace - Zamienia pliki o tych samych nazwach z jednego katalogu do drugiego.
  Reset session - Polecenie służące do zresetowania (usunięcia) sesji na serwerze terminali.
  Rexec - Usługa umożliwiająca na wykonanie polecenia w systemie innym niż z rodziny Windows, posiadający usługę Rexex (demon).
  Rmdir - Usuwa katalog.
  Route - Wyświetlanie oraz modyfikacja wpisów w lokalnej tabeli routingu protokołu IP.
  Rsh - Usługa umożliwiająca wykonanie polecenia na zdalnych komputerach.
  Rsm - Usługa zarządzająca zasobami nośników za pomocą Magazynu wymiennego.
  Runas - Możliwość uruchomienia określonych programów i narzędzi z uprawnieniami innymi niż uprawnienia związane z bieżącym logowaniem.


  S

  Sc - Zarządzanie usługami.
  Schtasks - Zarządzanie zaplanowanymi zadaniami, lokalnie i zdalnie. Admin+
  Secedit - Konfiguracja oraz analiza zabezpieczeń systemu poprzez porównanie konfiguracji bieżącej z szablonem.
  Set - Ustawianie oraz wyświetlanie zmiennych środowiskowych w cmd.exe.
  Setlocal - Zmienna pozostaje tylko w pliku wsadowym i nie ma bezpośredniego wpływu na zmienne środowiskowe.
  Sfc - Kontroler plików systemu Windows.
  Shadow - Służy do monitorowania innej sesji usług terminalowych.
  Shift - Zmienia pozycję parametrów wsadowych w plikach wsadowych.
  Shutdown - Polecenie zarządzające wyłączeniem/restartem komputera, lokalnego zdalnego.
  Sort - Polecenie sortujące dane wyjściowe (zawartość plików) i zapisuje wynik w innym pliku bądź wyświetla na ekranie.
  Start - Uruchamia oddzielne okno aby uruchomić dany program, plik.
  Subst - Służy do kojarzenia ścieżki z literą dysku.
  Sysocmgr - Instalator ograniczonego zestawu składników opcjonalnych.
  Systeminfo - Podstawowe informacje o konfiguracji systemu. admin+


  T

  Taskkill - Służy do zamykania jednego lub więcej procesów.
  Tasklist - Wyświetlenie wszystkich procesów.
  Taskmgr - Ctr+Alt+Del :>
  TcmSetup - Ustawienie bądź wyłączenie klienta TAPI.
  Telnet - program służący do zarządzania komputerem zdalnym bądź lokalnym, na którym jest uruchomiony server telnet.
  tlntadmn - parametry oraz ustawienia lokalnego servera telnet.
  tftp - Przesyłanie i odbieranie plików za pomocą TFTP.
  Time - Pokazuje i ustawia czas.
  Title - Ustawia tytuł dla cmd.exe.
  Tracerpt - Służy do przetwarzania dzienników śledzenia zdarzeń.
  Tracert - Tace Rout - prześledzenie drogi pakietów z naszego komputera do servera na TCP/IP
  Tracert6 - Trace rout na IPv6.
  Tree - Graficzne przedstawienie struktury folderów.
  Tscon - Służy do połączenia sesji użytkownika z sesją terminalową.
  Tsdiscon - Polecenia rozłączające sesję terminala.
  Tskill - Zamyka proces na lokalnym bądź zdalnym komputerze. admin+
  Tsshutdn - Polecenia zamykające server w kontrolowany sposób.
  Type - Wyświetla zawartość jednego bądź kilku plików tekstowych.
  Typeperf - Jest to program pokazujący dane na temat wydajności, może jest też zapisc w logu.


  U

  Unlodctr - Służy do usuwania nazwy licznika wydajności i tekst wyjaśnienia związanego z usługą lub sterownikiem urządzenia z rejestru systemowego.
  Userinit - Otwarcie "Moje Dokumenty" dla zalogowanego usera.
  Utilman - Manager narzędzi. (lupa i takie tam badziewia)


  V


  Ver - Wersja systemu.
  Verifier - weryfikator sterowników.
  Vol - Wyświetlanie etykiety partycji/woluminu.
  Vssadmin - Kopiowanie partycji w tle. admin+


  W

  W32 - Program do diagnostyki usługi "Zegar systemu Windows".
  Winchat - Chat systemu windows, działający na lanie.
  Winhlp32 - Aplikacja otwierająca pliki pomocy.
  Winmine - saper (WIN).
  Winmsd - Informacje o systemie Windows. (WIN)
  Winver - Wersja systemu. (WIN)
  WMIC - "Windows Management Instrumentation Command-line" zarządzanie instrumentacjami windows.
  Write - Otwarcie wordpada.
  Wscript - Host skryptów systemu windows.
  Wuauclt:- Update Systemu windows.


  X

  Xcopy - Służy do kopiowania drzew katalogów i plików.
  Ostatnio edytowane przez Tomazo22 ; 15-05-2009 o 05:54

 

 

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •