Znamy juz tresc opinii prawnej Urzedu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zmian regulaminu sieci Era. Klienci ktorzy nie zgadzaja sie z postanowieniami nowego regulaminu beda mogli wypowiedziec umowy promocyjne bez koniecznosci oplacania kar.
Stanowisko UKE:

W zwiazku z licznymi zapytaniami naplywajacymi do Urzedu Komunikacji Elektronicznej dotyczacymi uprawnienia abonenta do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian w zwiazku ze zmiana regulaminu dokonana przez jego dostawce uslug telekomunikacyjnych Prezes UKE przedstawia co nastepuje.

Zasady dotyczace stosowania regulaminu swiadczenia uslug telekomunikacyjnych reguluja przepisy art. 59 oraz 60 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, dalej zwana Ustawa.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 Ustawy dostawca o kazdej zmianie musi zawiadomic abonenta, przy czym powinno to nastapic z wyprzedzeniem, co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian. Rownoczesnie, abonent powinien zostac poinformowany o prawie odstapienia od umowy z dostawca w przypadku braku akceptacji tych zmian. Obowiazkowi informowania o kazdej zmianie w regulaminie, odpowiada uprawnienie abonenta do wypowiedzenia umowy w przypadku wprowadzenia zmiany.

Nalezy wskazac, iz przepis ten dotyczy kazdej zmiany w regulaminie. Obowiazek informowania o zmianie nie jest zalezny od tego, czy dotyczy elementow obowiazkowych regulaminu wskazanych w tresci art. 60 Ustawy, czy tez elementow dodanych przez dostawce. Ustawodawca nie roznicuje obowiazku w zaleznosci od tego, czy zmiany sa korzystne dla abonenta czy tez nie. Jest to zrozumiale, ze wzgledu na subiektywnosc takiej oceny, gdyz zmiana moglaby byc roznie oceniana przez abonenta i dostawce. Przepis ten nie uzaleznia takze obowiazkow dostawcy oraz uprawnienia abonenta od zakresu wprowadzanych zmian, czy tez przyczyn ich wprowadzenia. Stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w doktrynie, gdzie stwierdzono, iz „zmiana regulaminu upowaznia strone do wypowiedzenia umowy niezaleznie od zakresu zmiany oraz tego, czy zmiana pogarsza sytuacje pozwanego. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy abonent nabywa w zwiazku z samym faktem zmiany regulaminu” (T. Piatek, Prawo Telekomunikacyjne. Komentarz, CH Beck 2005, kom. do art. 59 Ustawy, Nb. 7). Przepisy Ustawy odpowiadaja w tym zakresie przepisom Kc dotyczacym wzorow umownych. Zgodnie z art. 3841 Kc wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciaglym wiaze druga strone, jezeli zostaly zachowane wymagania okreslone w art. 384 Kc, a strona nie wypowiedziala umowy w najblizszym terminie wypowiedzenia. W przypadku zmiany regulaminu swiadczenia uslug telekomunikacyjnych mamy do czynienia z sytuacja identyczna jak przy wprowadzeniu wzorca w trakcie trwania stosunku o charakterze ciaglym.

Stosownie do powyzszego, nalezy uznac, iz wykladnia literalna przepisu jednoznacznie wskazuje, ze prawo abonenta do wypowiedzenia umowy przysluguje w kazdym wypadku zmiany regulaminu. Ustawodawca nie ogranicza przy tym prawa abonenta od zakresu wprowadzanych zmian, lub przyczyn ich wprowadzenia.
Majac na uwadze powyzsze przepisy prawa Prezes UKE stwierdza, ze dokonana z dniem 15 marca 2007 r. (data pisma wysylanego do abonentow) zmiana Regulaminu Swiadczenia Uslug Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonie Cyfrowa Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, zdaniem Spolki nie bedaca zmiana, a jedynie uzupelnieniem obowiazujacego od dnia 1 pazdziernika 2003 r. Regulaminu, o postanowienia szerzej opisujace tryb postepowania reklamacyjnego, nie zostala dokonana prawidlowo. We wspomnianym pismie adresowanym do abonentow brak jest powiadomienia abonenta o przyslugujacym mu prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian oraz niezachowany zostal termin powiadomienia abonenta przed wejsciem tych zmian w zycie.

Prezes UKE stwierdza, iz w zwiazku z dokonaniem w marcu 2007 r. zmian w obowiazujacym od dnia 1 pazdziernika 2003 r. Regulaminie Swiadczenia Uslug Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonie Cyfrowa Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, abonentom, ktorzy tych zmian nie zaakceptuja przysluguje prawo wypowiedzenia umowy, a w przypadku skorzystania z tego prawa PTC Sp. z o.o. nie przysluguje roszczenie odszkodowawcze.