Mathcad 13 Enterprise EditionDla inżynierów i to po Politechnice nie muszę tłumaczyć ile znaczy ten program.
Jest coś więcej niż arkusz kalkulacyjny jest to program do obliczeń ...macierzy ,funkcji..całek...wstawiania zmiennych i np.
a=4cm
b=5cm
c=a+b obliczy ze
c=20 cm2

OPIS
Nowości w Mathcad 13
• Funkcje jednostek, jednostki temperatury, decybele oraz inne...
• Ulepszone informacje o błędach jednostek
• Jednostki określone przez użytkownika
• Konwersja na format jawny przed podstawieniem wartości przy obliczeniach
• Zaawansowane funkcje algebry liniowej bazujące na bibliotekach BLAS/LAPACK
• Nowe algorytmy dopasowania danych i automatycznego całkowania
• Rozwinięte dopasowania parametryczne
• Przełączniki współdziałania
• Rozwinięte opcje śledzenia wykresów 2D
• Opcja dostosowania symboli na pasku zadań
• Długie nazwy pól, zmiana odniesienia do pliku w ustawieniach
• Operatory numeryczne wykonują obliczenia sum, iloczynów, pochodnych, całek i operacji Boole’a,

Zarządzanie obliczeniami i raporty
Wiele uznanych organizacji wymaga podania w pracach podstawianych wartości zanim zostaną wykonane obliczone i podany zostanie wynik. Mathcad 13 wprowadza nowe słowo kluczowe explicit, dzięki któremu wykonanie takich operacji staje się możliwe. Użytkownicy mają możliwość wyboru podstawienia wszystkich, kilku lub żadnej ze zdefiniowanych zmiennych w wyrażeniu bez wykonywania redukcji numerycznej. Zastosowanie takich elementów w obliczeniach prowadzi do przedstawienia obliczeń krok po kroku przed podaniem ostatecznego wyniku. Ta umiejętność programu pozwala na łatwe i szybkie zweryfikowanie poprawności przeprowadzonych operacji.

Rozwinięte opcje edycji wykresów 2D

Do dwuwymiarowych opcji graficznych programu Mathcad 13 dodano całą gamę opcji związanych z symbolami i liniami. Od tej pory użytkownik może zamieścić złożone techniczne informacje w sposób bardziej przejrzysty. Jedną z nowych istotnych zmian stanowi możliwość wyboru częstość kreślonych symboli niezależnie od całkowitej liczby punktów, w celu uzyskania gładkich linii łączących punkty.
Pełna paleta kolorów systemu Windows, nowe wypełnione symbole, niezależna kontrola rodzaju linii i kolorów dopełniają możliwości opcji edycyjnych. Te nowe opcje znajdujące się w oknach dialogowych w stylu stosowanym w systemie Windows, pozwalają na precyzyjną kontrolę wyglądu wykresu.

Funkcje jednostek: Jednostki temperatury, decybele oraz inne jednostki inżynieryjne
W programie Mathcad 13 jednostki mogą posiadać postać funkcyjną. Najlepszym przykładem mogą mogą być skale jednostek temperatury Fahrenheita i Celsjusza. Nowe jednostki mogą zostać użyte do definiowania wartości lub do konwersji wyników do odpowiednich jednostek. Można nie tylko wprowadzać i równoważyć jednostki funkcyjne w czasie obliczeń, ale i wyświetlić wyniki w dowolnej skali odpowiadającej wymogom dokumentu. Możliwe jest zdefiniowanie własnych funkcji jednostek, a następnie wykorzystanie ich w wyrażeniach ze standardowym zapisem.

Ulepszone informacje o błędach jednostek
Mathcad 13 posiada poprawione komunikaty o błędach dla przypadków, w których podana wartość posiada nieodpowiednią jednostkę. Komunikat o błędzie nie tylko informuje o jego wystąpieniu ale zawiera wskazówki dotycząca poprawy, co pozwala szybko dokonać niezbędnych zmian. Komunikaty o błędach dotyczące jednostek skracają czas znajdowania błędów pokazując wielkości jakich funkcja oczekuje jako argumentów. Użytkownik może również uzyskać podpowiedź jak wygląda składnia instrukcji wywołania funkcji w programie Mathcad 13 wpisując nazwę funkcji.

Udoskonalenia interfejsu użytkownika
Użytkownicy programu Mathcad mogą teraz zażądać, aby ich praca była automatycznie zapisywana w określonym przez użytkownika odstępach czasowym, co pozwala na uniknięcie sytuacji, w których następują nieoczekiwane straty danych.

Przełączniki kompatybilności
Użytkownicy mogą ustawić sposób działania programu Mathcad 13, który może być kompatybilny ze starszymi wersjami programu. Nie będzie on wykorzystywał pewnych nowości i udoskonaleń wprowadzonych w wersji 13, ale produkowany dokument będzie zgodny ze starszą wersją programu.

Nowe przykłady użycia programu Mathcad
Przykłady użycia programu Mathcad dostarczają setek arkuszy ilustrujących szerokie możliwości obliczeniowe programu oraz różnorodność aplikacji, które współpracują z programem Mathcad. Wszystkie te arkusze są "żywymi" dokumentami, więc w czasie przeglądania rozdziałów Tutorial lub QuickSheet można podglądać działanie programu Mathcad, zmieniać parametry oraz obserwować jak zmiany te wpływają na wynik. Okno źródeł włącza się automatycznie przy uruchomieniu programu Mathcad. Nowy temat Programming Tutorial zawiera więcej tematów dotyczących programowania w środowisku pakietu Mathcad, a nowy QuickSheets pokazuje zaawansowane metody rozwiązywania zagadnień matematycznych.

Przewodnik
Z myślą o zaawansowanych użytkownikach, jako dodatek do tradycyjnego systemu pomocy Help oraz bibliotek Resources, dokumentacja programu Mathcad 13 oferują ważne nowe elementy. Pozycja Migration Guide opisuje matematyczne konstrukcje, które zostały wprowadzone w najnowszych wersjach oraz wszystkie ewentualne niekompatybilności, które mogą się pojawić przy pracy na wersjach starszych. Przewodnik ten podaje precyzyjne instrukcje dotyczące usuwania problemów podczas migracji dokumentów przy przenoszeniu plików z wersji do wersji. Aplikacja przedstawia również najlepsze sposobu optymalizacji dokumentów oraz podpowiada, jakich metod należy użyć, aby wykorzystać najnowsze osiągnięcia technologii Mathcad zastosowane w wersji 13 tego programu.

Lokalizacja błędów w obliczeniach
Nowa funkcja programu Mathcad trace oraz pause pozwalają użytkownikom przedstawiać pośrednie wartości w programie w Trace Window, oraz opcjonalnie wstrzymać program jeżeli nie jest generowany odpowiedni wynik. Funkcje trace oraz pause kierują wyświetlenie rezultatów do okna Trace, gdy włączony jest tryb znajdowania błędów (debugging). Użytkownicy mogą wyłączyć tą opcję i korzystać z niej tylko w momentach, kiedy jest ona niezbędna. Wyniki z okna Trace mogą zostać skopiowane, dzięki czemu można je użyć w innym miejscu.

Rozwinięcia w procedurach dopasowania parametrycznego
Program Mathcad 13 posiada szereg udoskonaleń i rozwinięć funkcji znajdujących dopasowanie krzywych (genfit). Nowe algorytmy rozwiązują niektóre z modeli szybciej i dokładniej niż ich starsze wersje. Co więcej, nowe algorytmy pozwalają użytkownikowi na definiowanie jedynie funkcji dopasowania, bez konieczności generowania symbolicznych pochodnych dla każdego parametru dopasowania. Ta opcja pozwala zaoszczędzić czas i upraszcza proces deklaracji funkcji. Pozwala ona również uniknąć błędnych wyników dopasowania spowodowanych niewłaściwym określeniem pochodnych. Funkcja została rozszerzona w taki sposób aby akceptowalne były kombinacje nazw parametrów, a nie narzucanie określenia parametrów w postaci elementów wektora. Pozwala to użytkownikom określić model funkcji za pomocą zapisu poprawnego dla danej dyscypliny.

Ulepszony aparat algebry liniowej
Mathcad 13 redukuje czas obliczeń wymagany przez wszystkie funkcje algebry liniowej, włączając w to obliczanie odwrotności macierzy, iloczyny macierzy, rozwiązania układów równań liniowych oraz wyznaczanie wartości własnych macierzy.