NOD32 jest zaawansowanym technologicznie, a jednocze¶nie prostym w obs³udze systemem antywirusowym, dostêpnym w polskiej wersji jêzykowej. Podstawow± zalet± NOD32 jest zaawansowany mechanizm wykrywania wirusow, wykorzystuj±cy m.in. modu³ analizy heurystycznej oparty na technologii wirtualnego PC. Pozwala to na skuteczne wykrywanie nowych, jeszcze niezidentyfikowanych wirusow. Od kilkunastu miesiêcy NOD otrzymuje najwy¿sze noty w testach "Virus Bulletin 100% Award", prowadzonych przez brytyjskie profesjonalne czasopismo "Virus Bulletin" zajmuj±ce siê problematyk± zabezpieczeñ antywirusowych. NOD 32 mo¿e byæ aktualizowany przez Internet (bezpo¶rednio z serwera producenta), z wybranego serwera, lub stacji roboczej w lokalnej sieci komputerowej lub te¿ z p³yty CD-ROM.

Cechy programu NOD32:
Zaawansowana analiza heurystyczna
Szybko¶æ i niezawodno¶æ skanowania
Istotn± cech± programu jest szybko¶æ i dok³adno¶æ skanowania. W najnowszych testach magazynu Virus Bulletin (listopad 2003) przeprowadzonych na platformê Windows 2003 Server, NOD32 ju¿ po raz kolejny odznaczy³ siê najwy¿sz± szybko¶ci± skanowania spo¶rod wszystkich testowanych rozwi±zañ antywirusowych.
Modu³y skanuj±ce NOD32:
- AMON (Monitor Antywirusowy)
- IMON (Monitor Internetowy)
- EMON (Skaner MAPI)
- Skaner "na ¿±danie"

Katalog kwarantanny
Automatyczna aktualizacja
Konsola systemu - centralna konfiguracja i administracja
Dziennik zdarzeñ
Powiadomienia
Nowy interfejs graficzny
Udoskonalony program instalacji
Kod:
http://rapidshare.com/files/10798781/NOD32_2.51.20_PL.rar